LOGO BOADA ASSOCIATS SLP

Serveis

Els teus assessors de confiança

Boada Associats som una gestoria Barcelona que oferim servei d’assessorament integral a empreses i particulars en l'àmbit fiscal, mercantil, laboral, comptable i civil. La nostra prioritat és oferir sempre un servei de qualitat i professionalitat, 100% personalitzat i adaptat a les necessitats de cada client.

Gestoria Barcelona: Descobreix els nostres serveis

Assessorament Tributari – Fiscal

 • Assessorament a empreses societàries/individuals en la seva vessant fiscal. Imposició directa e indirecta.
 • Assessorament de patrimonis en matèria fiscal.
 • Assessorament en la planificació successòria.
 • Assessorament en qualsevol procediment amb les administracions locals, comunitats autònomes i                   estatal, tots ells relacionats amb la gestió, la recaptació o la inspecció dels tributs.
 • Assistència jurídica en procediments administratius, econòmics administratius i del contenciós                         administratiu, especialment en matèria fiscal. 
 • Informació puntual i acurada de les novetats en la matèria. Emissió d’informes.  

Gestoria Barcelona: Assessorament Mercantil

 • Constitució de societats mercantils. 
 • Modificacions estatuàries. 
 • Reestructuració de societats mercantils. 
 • Extinció de societats mercantils.  
 • Processos de concentració empresarial. Pactes societaris, para socials i protocol familiar. 
 • Contractació mercantil. 
 • Procediments de negociació, resolució i rescissió contractuals. 
 • Gestió d’actes i contractes de transcendència notarial i registral.  

Assessorament Laboral

 • Formalització d’altes, baixes d’empreses societàries, autònoms/es, treballadors/es de la llar, artistes,               esportistes.  
 • Gestió de les nòmines i retencions aplicables en funció de l’origen i la xifra d’ingressos. 
 • Permisos de treball per estrangers/es. 
 • Elaboració de contractes, nòmines i certificats.  
 • Assistència a Inspeccions de treball, EROS i procediments diversos davant d’administracions laborals.  

Assessorament Comptable

 • Assessorament a l’empresa en relació a les seves obligacions comptables i registrals. 
 • Revisions comptables. 
 • Formulació del Comptes Anuals i dipòsit en el Registre Mercantil i en d’altres registres públics. 
 • Registres comptables, llibres de comptabilitat principals i auxiliars. 

Assessorament Civil

 • Contractació en general. 
 • Successions testades i intestades (judicials i notarials). 
 • Comunitats de bens i societats civils. 
 • Testaments, herències, llegats, donacions. 
 • Reclamacions de quantitat. 
 • Procediments judicials i d’execució.  

¿NECESSITES ASSESSORAMENT?

Contacta amb nosaltres
Skip to content