LOGO BOADA ASSOCIATS SLP

IMPOST ESPECIAL SOBRE ENVASOS DE PLÀSTICS NO REUTILITZABLES

Boada Associats, S.L.P > Blog > Sin categorizar > IMPOST ESPECIAL SOBRE ENVASOS DE PLÀSTICS NO REUTILITZABLES
IMPOST ESPECIAL SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTICS NO REUTILITZABLES

Segons preveu la Llei 07/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, el pròxim 1 de gener de 2023, entrarà en vigor el nou Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

El citat impost es reportarà per l’adquisició d’envasos de plàstic no reutilitzable, siguin els mateixos envasos considerats individualment o els que estan incorporats en els productes que vostès adquireixin, així com pel plàstic no reutilitzable que formi part de l’embalatge dels productes.

L’impost es liquida a raó de 0,45 € per quilogram d’envàs de plàstic no reutilitzable adquirit.

Les citades adquisicions poden produir-se mitjançant la compra a proveïdors nacionals, i en aquest cas el citat impost estarà repercutit pel fabricant d’envasos, la importació d’aquests, i en aquest cas l’impost es liquidarà a la duana o, mitjançant l’adquisició intracomunitària d’envasos i altres productes, i en aquest cas serà el contribuent l’adquirent d’aquests productes.

No obstant l’anterior, si l’adquisició d’envasos de plàstic no reutilitzable, mitjançant importació o adquisició intracomunitària, dins d’un mes natural no supera els 5 quilograms, aquesta adquisició estarà exempta de l’impost.

En cas contrari i si es tracta d’adquisicions intracomunitàries, si en qualsevol mes el pes dels envasos de plàstic no reutilitzable, supera els 5 quilograms, es veuran obligats a donar-se d’alta  en el Registre territorial de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, així com liquidar l’impost, a més estaran obligats a la gestió i presentació d’un llibre registro d’aquests productes.

El termini per a donar-se d’alta en l’esmentat Registre territorial finalitza el dia 31 de gener de 2023 encara que poden sol·licitar-ho abans de finalitzar l’exercici 2022.

Cal destacar que, en el cas de les importacions els agents duaners actuaran com a responsables solidaris de l’impost, no sorgint així l’obligació de sol·licitar la inscripció en l’esmentat registre territorial per a aquest cas específic.

A l’efecte de l’impost, per a acreditar si escau la no subjecció, la quantitat de plàstic reciclat contingut en els productes adquirits, haurà de ser certificada per una entitat acreditada o durant els primers 12 mesos d’aplicació de l’impost, mitjançant una declaració responsable signada pel fabricant.

Barcelona, 21 de desembre de 2022

Skip to content