LOGO BOADA ASSOCIATS SLP

LLEI DE PRESSUPOSTOS 2022 GENERALS DE L’ESTAT

Boada Associats, S.L.P > Blog > Sin categorizar > LLEI DE PRESSUPOSTOS 2022 GENERALS DE L’ESTAT

En el B.O.E del dia 29 de desembre de 2021, s’ha publicat la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. De la mateixa manera, en el DOG de 31 de desembre de 2021, es publiquen la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2022 i la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector publico relacionades amb els tributs propis.

A continuació es detallen algunes de les mesures que, per la seva rellevància en matèria fiscal, poden ser d’interès:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • La base de les aportacions a plans de pensions es redueix a la xifra menor entre el 30% de la suma de rendiments nets del treball i activitats econòmiques percebudes en l’exercici i 1.500€ anuals, excepte les quals provinguin de contribucions empresarials en el supòsit que el determinat límit s’incrementi fins a 8.500€, mantenint aquest en 10.000€. S’inclouen entre les contribucions empresarials, les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de previsió d’ocupació o a mutualitats de previsió social dels quals sigui promotor i partícip o mutualista.

Les aportacions a favor del cònjuge continuen limitades a 1.000€.

Com a novetat, es permet als treballadors igualar la seva aportació a la de l’empresa sense que la suma d’ambdues superi els 8.500€ anuals.

 • Es mantenen els límits per a ser exclòs del règim d’estimació objectiva en IRPF. Els quals no han estat objecte de modificació des de 2016 i fins a 2022.

Impost de societats

 • Es modifica l’article 30 de la LIS, establint que sobre la quota íntegra s’aplicaran les bonificacions i deduccions que procedeixin en la normativa de l’impost donant lloc a la quota líquida que, en cap cas podrà ser negativa.
 • La tributació mínima (art 30 bis LIS), es fixa en el 15% de la base imposable per a contribuents amb un import net de la xifra de negocis mínima igual o superior a 20 milions d’Euros en els dotze mesos anteriors al període impositiu, o que tributin en el règim de consolidació fiscal, sigui com sigui l’import de la xifra de negocis.
 • En el supòsit d’entitats de nova creació que compleixin els requisits de l’apartat anterior, la tributació mínima serà del 10%.
 • El tipus de tributació mínima és del 18% per a entitats de crèdit i exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs, sent el tipus impositiu del 30% per aquests.

El tipus de tributació mínima s’aplica sobre la base imposable disminuïda en les bonificacions que li siguin aplicables, la reserva d’anivellament i les deduccions per doble imposició interna i internacional, per la raó de la qual el tipus efectiu pot ser inferior a l’anteriorment indicat.

En cas que després de l’aplicació de les bonificacions i deduccions indicades en el paràgraf anterior, resultés un import superior a la quota líquida mínima, podran aplicar-se la resta de deduccions fins a l’import d’aquesta quota mínima.

 • Les regles de l’Impost de societats seran també d’aplicació quant a la tributació mínima, per als contribuents de l’Impost sobre la Renda de No Residents amb establiment permanent. Pel que fa el règim especial d’arrendament d’habitatges, es redueix al 40%, la bonificació vigent respecte el 85% actual sobre la quota íntegra corresponent a rendes derivades del lloguer d’habitatges. Mantenint-se així els requisits exigibles per a la seva aplicació.

Impostos sobre activitats econòmiques

 • Es crea un nou epígraf (863) per a periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

Impost sobre el Valor Afegit

 • Es manté per a 2022 la pròrroga dels límits establerts en el règim simplificat d’IVA i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

IPREM

Es modifica l’indicador públic de renda d’efectes múltiples de la següent manera:

 • El IPREM diari es fixa en 19,30€
 • El IPREM mensual es fixa en 579,02€
 • El IPREM anual es fixa en 6.948,24€ o 8.106,28 si s’inclouen les pagues extraordinàries. 

Interès legal dels diners i interès de demora

 • L’interès legal dels diners es manté en el 3%
 • L’interès de demora, a què es refereix la Llei General Tributària, es manté en el 3,75%
 • L’interès de demora, a què es refereix la Llei General de Subvencions, es fixa en el 3,75%

Impost sobre successions a Catalunya

 • S’amplia a dos anys l’ajornament extraordinari de pagament de l’impost sobre Successions, per al supòsit en què l’inventari de béns no comprengui suficient efectiu o béns fàcilment realitzables per a fer efectiu el pagament de l’impost.
 • També es fa efectiva una modificació per a regular la relació que s’atribueix a l’efecte de l’impost a les persones que estan o han estat acollides respecte als seus acollidors.

Mesures relacionades amb els tributs propis  

 • En relació amb l’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques, s’introdueixen modificacions per a determinar les circumstàncies que han de concórrer per a considerar que un actiu és no productiu. Tanmateix, s’incorporen a tributació les societats inactives que es trobin en situació de dissolució i liquidació.
 • En matèria de l’impost sobre habitatges buits, s’afegeix un nou apartat del següent estil literal:
  4.- Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, en els mateixos termes de l’apartat 1, les persones físiques que tenen la condició de grans tenidors.
  A l’efecte d’aquest impost, es considera gran tenidor la persona física que és titular d’un dret de propietat, d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge, de més de quinze habitatges.
 • En relació amb l’Impost sobre el Joc, s’estableix una obligació formal de subministrament d’informació per part dels operadors de màquines recreatives i d’atzar.
 • En relació amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’efectuen amb efecte des de l’1 de gener de 2022, algunes modificacions relatives a les deduccions per naixement o adopció d’un fill, a la deducció per lloguer de l’habitatge habitual i finalment en l’aplicació de l’escala autonòmica de l’impost.

Noves deduccions en IRP, previstes en el REIAL DECRET LLEI 19/2021, de mesures urgents per a impulsar la rehabilitació edificatòria 

Amb data 6 d’octubre de 2021, es va publicar en el BOE el Reial decret llei 19/2021 de mesures urgents per a impulsar la rehabilitació d’edificis, que té com a finalitat l’actualització del parc immobiliari amb la finalitat d’aconseguir la neutralitat climàtica i impulsar l’ocupació i l’activitat dins el context post pandèmia. Pel seu interès, els informem sobre el seu abast i vigència temporal.

S’estableixen tres tipus de deduccions fiscals que té la seva incidència temporal en l’IRPF sobre quantitats destinades a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges de les persones físiques, tant si es destinen a l’habitatge habitual del contribuent com si es lloguen abans del 31 de desembre de 2023. Són les següents:

1.- Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració (20% de deducció):

 • Han d’incidir en la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge en almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració.
 • Ha d’aportar-se un certificat d’eficiència energètica expedit per un tècnic competent que ho acrediti abans de l’inici i una vegada fetes les obres, amb un màxim de dos anys després d’aquestes.
 • Han d’executar-se les obres entre el 6/10/2021 i el 31/12/2022.
 • Serà deduïble com a base fins a un màxim de 5.000€ de les quantitats satisfetes per les obres realitzades entre el 6/10/2021 i el 31/12/2022.
 • S’aplicarà en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica una vegada realitzades les obres i sempre amb anterioritat a l’1 de gener de 2023.

2.- Deducció per obres per a la millora del consum d’energia primària no renovable (40% de deducció):

 • Han d’incidir en la reducció d’almenys un 30% de l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé que aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica “A” o “B”, en la mateixa escala de qualificació.
 • Ha d’aportar-se un certificat d’eficiència energètica expedit per tècnic competent que ho acrediti abans de l’inici i una vegada realitzades les obres, amb un màxim de dos anys d’aquestes.
 • Les obres han de realitzar-se entre el 6/10/2021 i el 31/12/2022.
 • Serà deduïble com a base fins a un màxim de 7.500€ de les quantitats satisfetes per les obres realitzades entre el 6/10/2021 i el 31/12/2022.
 • S’aplicarà en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica una vegada realitzades les obres i sempre amb anterioritat a l’1 de gener de 2023.

3.- Deducció per obres de rehabilitació energètica (60% de deducció):

 • Afecta habitatges de propietat del contribuent situats en edificis d’ús predominant residencial i places de garatge i trasters adquirits amb aquestes. No dona dret a la part d’aquestes que afectin activitats econòmiques.
 • Han d’incidir en la reducció d’almenys d’un 30% de l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé que aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica “A” o “B”, en la mateixa escala de qualificació.
 • Ha d’aportar-se certificat d’eficiència energètica expedit per un tècnic competent que ho acrediti abans de l’inici i una vegada realitzades les obres, amb un màxim de dos anys després d’aquestes.
 • Han de realitzar-se les obres des del 6/10/2021 i el 31/12/2023.
 • Serà deduïble com a base fins a un màxim de 5.000€ anuals de les quantitats satisfetes per les obres realitzades entre el 6/10/2021 i el 31/12/2023.
 • Es pot aplicar, si cap, en cadascun dels exercicis de 2021, 2022 i 2023, sent requisit que s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica una vegada realitzades les obres i sempre amb anterioritat a l’1 de gener de 2024.

La base anual a deduir ho serà una vegada expedit el certificat en el període impositiu què es tracti, sobre quantitats satisfetes des del 6/10/2021 i fins a la finalització del període impositiu del qual es tracti.

Si el certificat s’hagués expedit en un període impositiu anterior, la base es correspon amb les quantitats satisfetes l’any.

Les quantitats satisfetes en un exercici i no deduïdes per excedir la base màxima anual de 5.000€, poden deduir-se amb el mateix limiti, durant els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de totes elles pugui excedir els 15.000€.

Tractant-se d’obres dutes a terme per una comunitat de propietaris, la quantia de les deduccions es calcula aplicant el coeficient de participació, sobre les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris.

4.- Normes comunes a totes elles:

a) Totes les deduccions són incompatibles entre elles respecte a la mateixa obra.
b) Les quantitats a abonar amb aquestes finalitats han de realitzar-se utilitzant mitjans de pagament habituals, això és, targetes de crèdit i dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte d’entitats de crèdit, havent de descomptar les quantitats que haguessin estat subvencionades a través d’un programa d’ajudes públiques o anessin a ser-ho en virtut d’una resolució definitiva de concessió de tals ajudes. Mai donaran dret a deduir les quantitats satisfetes en moneda de curs legal.
c) Les quantitats satisfetes han de ser necessàries per a l’execució de les obres i inclouen els honoraris de professionals, cost de redacció de projectes tècnics, direcció d’obres, cost d’execució material de les obres o instal·lacions, inversions en equip i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com per a l’emissió de certificats d’eficiència energètica. Aquests han de ser expedits i registrats amb observança al que es disposa en el Reial decret 390/2021, d’1 de juny que aprova el procediment.
d) No donen dret a deducció les quantitats satisfetes pels costos inherents a la instal·lació o substitució d’equips que utilitzin combustible d’origen fòssil.
e) Les ajudes i subvencions que es rebin en virtut dels diferents programes destinats a la rehabilitació energètica d’edificis, especialment, els previstos en el Reial decret 691/2021, de 3 d’agost; en el Programa PREE 5000; en el Reial decret 737/2020, de 4 d’agost; i en el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, no s’integraran a la Base imposable de l’IRPF.

Barcelona, Gener de 2022

Skip to content