LOGO BOADA ASSOCIATS SLP

REFORMA LABORAL 2022

Boada Associats, S.L.P > Blog > Sin categorizar > REFORMA LABORAL 2022

REIAL DECRET LLEI 32/2021, de 28 de Desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

El passat 30 de desembre de 2021, es va publicar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball que modifica tant l’Estatut dels Treballadors (ET).

El Reial decret llei 32/2021, va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE, és a dir, el 31 de Desembre de 2021, amb les excepcions que s’indiquen en els apartats corresponents.

Les principals novetats introduïdes en matèria Laboral són les següents:

1.- Contractes Formatius

Se substitueixen els contractes de pràctiques, i els contractes per a la formació i l’aprenentatge, pel contracte de formació en alternança i el contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis.

La nova regulació entrarà en vigor el 30 de Març de 2022. Per tant, podran continuar realitzant-se contractes de pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge fins al 30 de Març de 2022, conforme a la seva regulació vigent.

Contracte de formació en alternança

Consisteix a compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l’àmbit de la Formació Professional, estudis universitaris o del Catàleg d’especialitats formatives del Servei públic d’Ocupació Estatal.

 • Amb caràcter general, es podrà realitzar amb persones de fins a 30 anys d’edat.
 • Durada mínima de tres mesos amb un màxim de dos anys. NO hi ha període de prova.
 • El temps de treball no podrà ser superior al 65% de la jornada màxima prevista en un conveni col·lectiu, durant el primer any, i del 85% durant el segon any. No es podran dur a terme hores complementàries, ni extraordinàries.
 • La retribució es fixarà per conveni, i en defecte d’això, no podrà ser inferior al 65% el primer any, i al 75% el segon any, respecte de la fixada en conveni per al seu grup professional i nivell retributiu. En cap cas podrà ser inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.

L’empresa haurà d’elaborar un pla formatiu individual en el qual s’especifiqui el contingut de la formació, el calendari, les activitats, i els requisits de tutoria per al seu compliment.

Hi haurà un tutor designat pel centre o entitat formativa i un altre per l’empresa.

Contracte per a l’obtenció de la pràctica professional

L’objecte d’aquest contracte és l’acompliment d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada als corresponents nivells d’estudis.

 • Podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió d’un títol universitari, grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu.
 • Ha de concertar-se dins dels tres anys des que es finalitzen els estudis, o bé dels cinc anys per a persones treballadores amb discapacitat.
 • Durada mínima de sis mesos i màxim d’un any. El període de prova no podrà excedir d’un mes, exceptuant el que està disposat en conveni col·lectiu.
 • La retribució es fixarà per conveni, i en defecte d’això, no podrà ser inferior a la fixada en conveni per al seu grup professional i nivell retributiu. En cap cas podrà ser inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.

No podrà subscriure’s qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa especialitat dins de l’empresa per un temps superior a tres mesos, sense que es computin a aquest efecte els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigida per a l’obtenció de la titulació.

L’empresa haurà d’elaborar un pla formatiu individual.

 • Estatut del Becari (Disposició addicional segona)

El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, convocarà a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, per a abordar l’Estatut del Becari, que tindrà per objecte la formació pràctica tutoritzada en empreses o organismes equiparats, així com l’activitat formativa desenvolupada en el marc de les pràctiques curriculars o extracurriculars previstes en els estudis oficials.

2.- Contractes temporals

La nova regulació entrarà en vigor el 30 de Març de 2022.

Se suprimeixen els contractes temporals tal com els coneixíem i apareixen dos nous tipus:

 • Per circumstàncies de la producció amb dues sub-modalitats:

Una de 6 mesos, ampliables a un any per conveni sectorial només quan es produeixi el següent

  • Un increment ocasional i imprevisible així com les oscil·lacions que, fins i tot tractant-se de l’activitat normal de l’empresa, generin un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i el que es requereix. Entre les oscil·lacions s’entendran incloses les que es deriven de les vacances anuals.

Una altra de 90 dies dins de l’any natural:

  • Per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada.
  • Es podran contractar a totes aquelles persones treballadores que siguin necessàries per atendre en cadascun d’aquests dies les situacions concretes que ho requereixin.
  • Aquests noranta dies no podran ser utilitzats de manera continuada.

No es podrà fer servir aquest contracte per a la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes, etc. que constitueixin l’activitat habitual o ordinària de l’empresa.

 • Per substitució:
  • D’una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball. La prestació de serveis podrà iniciar-se abans que es produeixi l’absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions el temps imprescindible per a garantir l’acompliment adequat del lloc i, com a màxim, durant quinze dies.
  • Per a completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora, si s’empara en causes legals o convencionals.
  • Per a la cobertura temporal d’un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva mitjançant contracte fix, sense que la seva durada pugui ser en aquest cas superior a tres mesos.

Pel que fa als límits de la durada dels contractes temporals:

  • Es redueix el llindar actual de concatenació de contractes temporals.
  • Es tindrà dret a la condició d’indefinit tot contracte que tingui vigència per un termini de 18 mesos en un període de 24.

S’aplicarà una cotització addicional de 26 euros, amb cada baixa, en contractes de menys de trenta dies. No s’aplicarà als treballadors en règim especial d’empleats de la llar, ni tampoc als contractes de substitució.

Règim Transitori (Disposició addicional tercera):

Els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, els contractes d’interinitat, els contractes d’obra i servei, i el contracte fix d’obra, subscrits abans del 31 de Desembre de 2021, continuaran regint-se fins a la seva finalització per la normativa vigent a l’entrada en vigor del Reial decret llei.

Els contractes subscrits en el període que va entre el 31 de Desembre de 2021, i el 30 de Març de 2022, podran continuar regint-se segons la normativa legal o convencional vigent prèvia a la reforma, però la seva durada no podrà ser mai superior als 6 mesos.

Les noves regles d’encadenament de contractes seran aplicable als contractes de treball subscrits a partir de l’entrada en vigor d’aquest, això és el 30 de Març de 2022. Respecte dels contractes subscrits amb anterioritat, a l’efecte del còmput del nombre de contractes, del període i del termini per a l’encadenament, es prendrà en consideració només el contracte vigent a 31 de Desembre de 2021.

3.- Contracte Fix-Discontinu

La nova regulació entrarà en vigor el 30 de Març de 2022, moment fins al qual aquests contractes se subscriuran conforme a la normativa vigent.

Aquest contracte pot dur-se a terme per a:

 • Treballs estacionals o de temporada, i també per a aquells que no tinguin aquesta naturalesa, però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.
 • Treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratius que formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

Mitjançant conveni col·lectiu o acord d’empresa s’establiran els criteris objectius i formals pels quals ha de regir-se la crida de les persones fixes discontínues.

Els treballadors fixos-discontinus tenen dret al fet que la seva antiguitat es calculi tenint en compte tota la durada de la relació laboral (i no sols el temps efectivament treballat), excepte en aquells casos en què s’exigeixi un altre tractament per la seva naturalesa.

Han de formalitzar-se per escrit i reflectir en ells els elements essencials de l’activitat laboral a realitzar, com ara la durada del període d’activitat, la jornada i la seva distribució horària, encara que figurin amb caràcter estimatiu prèviament a la seva concreció.

4.- Contractació indefinida

Els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit.

En el sector de la construcció, tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra, aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció. (L’empresa, una vegada finalitzada l’obra, haurà d’oferir una proposta de recol·locació a la persona treballadora, previ desenvolupament, si cal, d’un procés de formació a càrrec de l’empresa).

5.- ERTO

La tramitació i efectes dels ERTO’s per impediment o limitació a l’activitat vinculades a la COVID-19, continuaran regint-se pel que es disposa en l’RDL 18/2021 de 28 de Setembre, fins al 28 de Febrer de 2022.

S’incorpora com a nova causa de suspensió/reducció per força major, la força major temporal per impediments o limitacions a l’activitat normal de l’empresa que siguin conseqüència de decisions adoptades per l’autoritat pública competent, incloses aquelles orientades a la protecció de la salut pública.

En els ERTO ETOP, per a les empreses amb menys de 50 treballadors, es redueix el període de consultes a set dies.

Crida a prioritzar l’adopció de mesures de reducció de jornada enfront de les de suspensió de contractes.

La reducció de la jornada podrà ser entre un 10% i un 70% sobre la jornada diària, setmanal, mensual o anual.

Possibilitat d’afectar i desafectar a les persones treballadores en funció de les alteracions de les circumstàncies assenyalades com a causa justificativa de les mesures.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions d’activitat, ni concertar-se noves contractacions laborals.

Es preveuen exempcions voluntàries en la cotització de la Seguretat Social sobre l’aportació empresarial per contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta, encara que estaran condicionades al manteniment de l’ocupació durant els sis mesos següents a la finalització de vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació. (En cas d’incompliment del compromís de manteniment caldrà retornar exclusivament les exoneracions de la persona treballadora acomiadada).

6.- Mecanisme XARXA de flexibilitat i estabilització de l’ocupació

Es crea un instrument de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, el qual permetrà a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball, sotmeses a període de consultes amb la representació dels treballadors i autorització de l’autoritat laboral. Té dues modalitats:

 • Cíclica: Quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització, amb una durada màxima d’un any.
 • Sectorial: Quan un determinat sector o sectors d’activitat s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una durada màxima inicial d’un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

El mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació es realitzarà a proposta dels Ministeris del Govern corresponents. No obstant això, en el cas de la modalitat sectorial, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives podran sol·licitar als Ministeris corresponents la possibilitat d’activar aquest mecanisme.

Les empreses autoritzades a la seva adhesió obtindran beneficis en matèria de cotització.

Crida a prioritzar l’adopció de mesures de reducció de jornada enfront de les de suspensió de contractes.

Possibilitat d’afectar i desafectar a les persones treballadores en funció de les alteracions de les circumstàncies assenyalades com a causa justificativa de les mesures.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions d’activitat, ni concertar-se noves contractacions laborals.

7.- Prioritat d’aplicació del conveni col·lectiu d’empresa

Es manté l’aplicació preferent del conveni d’empresa, però s’elimina la prioritat aplicativa del conveni col·lectiu d’empresa o grups d’empreses respecte a la quantia del salari en suprimir la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 84 que permetia la prioritat en: “La quantia del salari base i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l’empresa”.

Sobre la base d’això, ja no serà possible que un conveni d’empresa tingui un salari inferior al conveni col·lectiu aplicable al sector.

Els convenis hauran d’adaptar-se a les modificacions indicades en el termini de sis mesos des que aquestes resultin d’aplicació a l’àmbit convencional conforme a l’indicat anteriorment.

8.- Ultraactivitat del conveni col·lectiu

Transcorregut un any des de la denúncia del conveni sense que s’hagi aconseguit un nou acord, les parts se sotmetran als procediments de mediació regulats en els acords interprofessionals, per a solucionar les discrepàncies.

Així mateix, i sempre que existeixi pacte exprés, les parts podran sotmetre’s als processos d’arbitratge regulats en els acords interprofessionals.

A falta de pacte, quan hagués transcorregut el procés de negociació sense assolir-se un acord, es mantindrà la vigència del conveni col·lectiu.

Els convenis col·lectius denunciats a la data d’entrada en vigor i en tant no s’adopti un nou conveni, mantindran la seva vigència en els termes establerts en la nova norma.

Els convenis col·lectius denunciats a 31 de Desembre de 2021, i en tant no s’adopti un nou conveni, mantindran la seva vigència amb ultraactivitat indefinida.

9.- Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social

Incorporació de noves sancions per infraccions greus en matèria de relacions laborals i ocupació i d’empreses de treball temporal i empreses usuàries.

S’incrementen les quanties de les sancions de 750,- € a 7.500,- € per empresa, de 1.000,- € a 10.000,-€ per cadascuna de les persones treballadores afectades.

Es tipifica com a infracció molt greu cometre externalitzacions d’activitat o contractació de nous treballadors durant els ERTO ’s, ERE’s o en l’àmbit del mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització.

Barcelona, Gener 2022

Skip to content